خدمات ما

  • مشاوره جهت خرید و سرمایه گذاری در شهرک خانه دریا
  • مشاوره طراحی نظارت و اجرا در امور ساخت توسط عوامل با تجربه
  • اخذ پروانه ساخت از انجمن مالکان خانه دریا و بخشداری سرخرود
  • تهیه نقشه های مربوط به ساخت مطابق با ضوابط شهرک خانه دریا
  • اخذ پایان کار
  • مجوز ساخت خانه دریا جواز ساخت خانه دریا
  • ساخت خانه دریا
  • اجرا فضای سبز
  • خرید و فروش خانه دریا